Potřebujete vyměnit velikost nebo vrátit zboží? Uplatňujete reklamaci?

Někdy se stane, že se netrefíte do správného typu prádla, prádlo je odlišné od obrázku na internetu, nesedí, či z jiného důvodu nevyhovuje a vy chcete zboží vrátit nebo vyměnit. Na vrácení / výměnu zboží zakoupeného v našem internetovém obchodě máte samozřejmě nárok, když tak učiníte do 14 dnů od obdržení zboží. Vrátit / vyměnit můžete pouze nenošené a nepoškozené zboží. Zde najdete návod, jak v takovém případě postupovat.

Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14-ti denní zákonné lhůtě

(Tento formulář slouží pro účely vrácení zboží zakoupené v e-shopu www.raffine-shop.cz.)

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetového obchodu (telefonu), tímto oznamuji, že :

1) odstupuji od kupní smlouvy v platném znění dle občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.).

2) žádám výměnu za jiné zboží

Zvolený způsob úhrady objednaného zboží:

☐ bankovním převodem

☐ dobírkou

☐ hotově

☐ Částku za vrácené zboží požaduji vrátit na účet: .................................................................... Kontaktní údaje:

Jméno a příjmení:

Číslo objednávky:

Adresa:

Číslo faktury:

Telefonický kontakt: E-mail:

Vrácené zboží (počet kusů, název produktu) ………………………………………………………………………

Důvod vrácení zboží: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Zboží odešlete na adresu: Raffiné / BEL Agency, Teplická 19/24, Děčín 405 02

O průběhu zpracování Vašeho požadavku se můžete informovat:

Email: ceskalipa@raffine-pradlo.cz

Pracovní doba: po-pá 09:00 – 16:30 Dodatečné informace: Peníze na Váš účet budou zaslány nejpozději do 14 dní ode dne obdržení zásilky. Pokud byl zvolen způsob úhrady objednaného zboží platba kartou, budou peníze, při vrácení zboží v plné hodnotě objednávky, zaslány zpět na účet platební karty, která byla použita. Podmínky vrácení: Veškeré zboží je možné vrátit do 14 dnů (od převzetí zásilky) bez udání důvodu. Zboží by mělo být vráceno kompletní, v původním stavu, nejlépe v originálním obalu, nemělo by jevit známky opotřebení a používání. V opačném případě je možné vrácenou částku adekvátně ponížit. Se zbožím by měl být zaslán vyplněný formulář pro vrácení zboží a doklad o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně kupující.

 

 

Dne: ….........................................

Podpis: …...................................................................

Bohužel žádné články nebyly nalezeny

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Protože víme, že reklamace není pro nikoho příjemným zážitkem, snažíme se ji vyřešit co nejvstřícnějším a nejrychlejším způsobem.


Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny skryté vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným, nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením a vady způsobené běžným opotřebením. Při praní a čištění prádla respektujte prací symboly uvedené výrobcem na etiketě.


Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Náklady na dopravu výrobku k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradíme my. Prosíme, zabalte výrobek řádně a do obalu odpovídajícího povaze zboží, aby při přepravě nedošlo k dalšímu znehodnocení produktu. Vždy je třeba připojit popis vady - vyplněný reklamační lístek a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu bude zákazník vyrozuměn. Reklamované zboží odesíláme na posouzení výrobci a bude-li reklamace uznána dostanete zboží opravené nebo vyměněné za nový kus. Reklamaci vyřizujeme do 30 dní.


Reklamaci můžete uplatnit na kterékoliv prodejně Raffiné nebo spolu s reklamačním formulářem a kopií daňového dokladu zaslat na adresu: Brand Evolution lingerie, s.r.o., Teplická 19/24. 405 02 Děčín IV.


Pro Vaše pohodlí přikládáme několik praktických informací, abyste nemuseli reklamační řád dopodrobna studovat:


- k reklamaci přijímáme pouze čisté zboží

- k reklamaci je nutné prokázat nákup u nás, tzn. doložit originál nebo kopii dokladu o nákupu zboží

- reklamace se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a nesprávným použitím či údržbou

- reklamaci je nutné uplatnit neprodleně po vzniku vady

- reklamovat zboží můžete až 24 měsíců od jeho zakoupení, přičemž v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od nákupu je vada na zboží považována jako vada jakosti výrobku

 

1 Úvodní ustanovení


1.1 Reklamační řád byl zpracován podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Ustanovení reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy tak, jak je tato kupní smlouva vymezena obchodními podmínkami internetového obchodu wwwpipadesign.cz, provozovaného obchodní společností Brand Evolution Lingerie s.r.o., se sídlem Teplická 19/24, Děčín 405 02, IČ: 05635748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném v Ústí nad Labem.

1.2 Kupující je povinen zásilku při převzetí zkontrolovat a prověřit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození; v případě zjevného porušení zásilky nebo tehdy, vykazuje-li zásilka zjevné znaky poškození, je povinen převzetí zásilky odmítnout a současně je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu.


2 Práva z vadného plnění


2.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


2.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a je ve shodě s kupní smlouvou. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


2.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,


2.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,


2.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


2.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


2.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


2.3 Ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 2.2 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující nemá vůči prodávajícímu nároky z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady také tehdy, jedná-li se o závady výrobku, vzniklé jeho nesprávnou údržbou, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením při užívání výrobku.


2.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


2.5 V případě řádného uplatnění vady v souladu s tímto reklamačním řádem má kupující právo na to, aby prodávající uvedl zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.


3 Uplatnění reklamace


3.1 Reklamaci kupující uplatňuje písemně u prodávajícího na adrese: Teplická 19/24, Děčín 405 02. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží spolu s originálem, či kopií daňového dokladu, prokazujícím zakoupení výrobku v obchodě prodávajícího, jakož i s popisem vady a požadovaným způsobem řešení reklamace.


3.2 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


3.3 Prodávající o reklamaci rozhodne nejpozději do tří (3) dnů ode dne jejího uplatnění (Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady). Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.


3.4 Reklamace může být podle dohody prodávajícího s kupujícím vyřízena poskytnutím slevy z ceny zboží, výměnou zboží nebo vrácením peněz.


3.5 Bude-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vady, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.


3.6 Nebude-li reklamace prodávajícím uznána oprávněnou, zašle prodávající kupujícímu reklamované zboží zpět na jeho náklady.


3.7 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací.


3.8 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů uvedených v § 2110 občanského zákoníku.


4 Závěrečné ustanovení


4.1 Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění prodávajícím na webové stránce, tj. dne 1.1.2019